header banner
Default

Databeheer: een beheerder voor uw gegevens - Emerce


Veel financiële dienstverleners hebben met een data governance beleid een strategie die het beleid, de processen – inclusief technologieën – en de mensen omvat om data te onderhouden en te gebruiken. Maar dan? Hoe vertaal je deze strategie in de praktijk? Hoe zorg je dat de organisatie écht data-driven gaat werken? Met behulp van data stewardship.

Nu denk je: stewardship zoals de functie van stewards en stewardessen van vliegtuigmaatschappijen? Dat klopt! Een data steward doet eigenlijk hetzelfde als een steward(ess) van een vliegtuig: zorgen dat alles in juiste banen geleid wordt. Maar dan in het datalandschap.

De praktische implementatie van beleid

Om te zorgen dat je organisatie het meest uit de data kan halen, moet data een belangrijk aandachtsgebied zijn binnen de organisatie. Met data stewardship geef je data deze aandacht. Je zorgt voor een tactische implementatie: een praktische aanpak en het direct managen van data. Een centraal en dedicated team focust zich op data en de kwaliteit van data. Dit zorgt voor vertrouwen, voor data ‘awareness’ en voor het juiste gebruik van data. Een noodzakelijke basis om data in te kunnen zetten voor data ambities.

Data steward – een unieke functie

Het begrip data steward is relatief nieuw en wordt vaak verward met een data analist, een business analist, een data scientist of een business information analist. De data steward voert zeker vergelijkbare werkzaamheden uit, maar heeft een unieke functie. Een data steward neemt verantwoordelijkheid en sturing over zijn/haar data domein. Dit domein kan gefocust zijn op bijvoorbeeld een data element als adres of telefoonnummer, maar kan ook gericht zijn op processen, afdelingen of systemen.

De data steward is dé persoon die binnen zijn/haar scope weet wat de data voor de business kan betekenen. Door het gebruik van data monitoring signaleert de data steward afwijkingen, verbanden en issues. Denk hierbij aan foutieve geboortedatums, niet bestaande domeinnamen en lege adresvelden. Met deze inzichten en verbeterpunten gaat de data steward naar de business en coördineert de nodige aanpassingen. De data steward deelt zijn/haar kennis met de business en zorgt voor standaarden en formats die gevolgd moeten worden.

Succesvol data stewardship

Het inzetten van data stewards lijkt misschien een simpele oplossing. Maar alleen het organiseren van een team is niet voldoende. Het inrichten van data eigenaarschap, het toekennen van verantwoordelijkheden en bijbehorende governance – en communicatie structuren zijn key. Ook is een succesvolle implementatie afhankelijk van de juiste organisatie cultuur – en structuur. Zorg daarom voor deze voorwaarden:  

  • Vind de juiste sponsors in de organisatie die begrijpen dat ruimte en tijd nodig is voor de inrichting;
  • Zorg voor dedicated data stewardrollen en geen ‘bijrol’ bij huidige functies;
  • Maak de organisatie bewust van het belang van data en de gevolgen van slechte datakwaliteit.

Door het inzetten van data stewardship geef je data de aandacht die het verdient. Eigenlijk kun je de data steward zien als de regisseur van data management: door de spreekbuis te zijn tussen data en de business. Alles gefocust op één doel: datakwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau brengen én houden. Net als dat je vliegmaatschappijen niet zonder steward(essen) kunt zien, zijn data stewards een essentieel onderdeel van je data governance.

Over de auteur: Eline Bos is business consultant bij ITDS Business Consultants.

Sources


Article information

Author: Alexandria Steele

Last Updated: 1703885282

Views: 965

Rating: 4.8 / 5 (75 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexandria Steele

Birthday: 2002-04-02

Address: Unit 3366 Box 8158, DPO AA 54845

Phone: +3676829043268851

Job: Article Writer

Hobby: Crochet, Robotics, Poker, Badminton, Juggling, Video Editing, Chess

Introduction: My name is Alexandria Steele, I am a multicolored, sincere, accomplished, honest, Determined, striking, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.