header banner
Default

Bilinç Kapanması, Koma Tipleri ve Neden Olur?


Koma, bireyin uzun süreli bilincinin kapalı olduğu ve olaylara, durumlara tepki veremediği durumda olması olarak adlandırılabilir. Normal hayatta değillerdir ve isteğe bağlı olarak faaliyet gerçekleştiremezler.

Koma Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Koma, adil bir tıbbi durum olarak tanımlanır ve beynin işlevlerini korumak amacıyla hızla gerçekleştirilmesi gereken eylemler ister. Hekimler, koma altında bulunan nedenleri anlayabilmek amacı ile kan testleri ve bir beyin taraması ister. Bu test ve tarama sonucunda uygun tedavi belirlenir ve bu tedaviye başlanır.

Komadaki bireye komatöz adı verilir ve bu kişi bilinç kaybının el ileri seviyesini yaşamaktadır. Ağrılı uyaran şeylere, ses ya da ışık gibi tepki verilmesi gereken olaylara herhangi bir tepki göstermezler. Koma nadiren birkaç haftadan daha uzun sürmektedir. Daha fazla sürede komada kalan kişiler vejetatif duruma geçebilir. Bir yıldan fazla komada kalan kişilerin uyanma olasılığı ise oldukça düşüktür.

Koma Neden Olur?

Koma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnme (Felç): Kan damarı ya da bloke olan arterin patlaması sonucunda neden olabilecek beyne giden kan akışında bir azalma ya da sekteye uğrama gibi durumlar komaya neden olabilir.

2- Travmatik Beyin Yaralanması: Trafik çarpışması ya da şiddet gördükten sonra meydana gelebilecek bir beyin kanaması komanın en çok görülen nedenleri arasındadır.

3- Diyabet: Hipoglisemi ya da hiperglisemi seviyesi komaya neden olabilir.

4- Tümörler: Beyin sapı ya da beyinde meydana gelebilecek tümörler komaya neden olabilir.

5- Enfeksiyonlar: Menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar, omurilik, beyin ve beyni çevreleyen dokularda şişme ortaya çıkarır. Bu enfeksiyonun ciddi seyrettiği vakada ise koma gelişebilir.

6- Oksijen Eksikliği: Boğulmadan son anda kurtarılan ya da kalp krizinden sonra hayatta kalan insanların beyinde oksijen azlığından dolayı komaya girebilir.

7- Uyuşturucu ve Alkol: Çok yüksek miktarda alkol ya da uyuşturucu kullanmak komaya girmeye neden olur.

Bilinç Kapanması Ne Anlama Gelir?

Bilinç kapanması, beynin normal faaliyetlerinde bir aksaklık olduğunu ve uyku halinden başlayıp hiçbir uyarıya yanıt vermeyecek kadar ilerleyen bir durumdur. Tamamen ya da kısmi olarak bir bilinç kaybı meydana gelebilir. Bayılma geçici olan bir bilinç kaybı olarak bilinir. Beyne gitmekte olan kan akışının normalden daha az olması sonucunda ortaya çıkar.

Koma ise öksürük, yutkunma gibi durumların ve dışarıdan gelen herhangi bir uyarıya karşı tepkinin çok az olması ya da hiç olmaması ile meydana gelen ve uzun süreli olan bilinç kaybı olarak bilinir. Bayılmanın pek çok nedeni olabilir. Uykusuzluk, direnç kaybı, tansiyon düşüklüğü, açlık, heyecan ve korku olarak nedenler sıralanabilir. Komada ise bilincin uzun süreli kapanması söz konusu olduğu için daha ağır nedenler görülür. Örneğin bir travma, ağır bir olay gibi sıralanabilir.

Koma Tipleri Nelerdir?

Koma tipleri hastanın uzun ya da kısa kalma zamanına göre değişir. Komada kalmış olan çoğu kişinin 3 ya da 4 hafta arasında çıktığı bilinir. Ancak bu süreden daha uzun süre kalan kişilerin iyileşmesi, komadan çıkması pek mümkün değildir.

Sources


Article information

Author: Randy Jones

Last Updated: 1703722203

Views: 755

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Randy Jones

Birthday: 1934-12-21

Address: PSC 7951, Box 2149, APO AP 84146

Phone: +4638342828854877

Job: Archaeologist

Hobby: Wine Tasting, Drone Flying, Badminton, Skydiving, Snowboarding, Aquarium Keeping, Soccer

Introduction: My name is Randy Jones, I am a striking, lively, artistic, fearless, frank, Gifted, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.